G4151

495 views

πνεῦμα Chuyển ngữ quốc tế: pneuma Phiên âm quốc tế: pnyü’-mä Phiên âm Việt: níu-ma Từ loại: Danh từ, trung tính Nghĩa: Khi không có mạo từ xác định đứng trước 1. Thần: Chỉ về bản chất của Thiên Chúa: … Continue reading

_______________________________________________________________