858 views

G0001

ἄλφα

Chuyển ngữ quốc tế: alpha

Phiên âm quốc tế: ä’l-fä

Phiên âm Việt: an-pha

Từ loại: Danh từ không biến thể

Nghĩa:

1. Tên gọi mẫu tự đầu tiên của tiếng Hy-lạp: An-pha

2. Nghĩa bóng: Sự đầu tiên; Buổi ban đầu; Trước hết

3. Dùng cho Thiên Chúa: Từ trước vô cùng

Xuất hiện 4 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Khải Huyền 1:8

Khải Huyền 1:11

Khải Huyền 21:6

Khải Huyền 22:13

 

Comments are closed.