682 views

G0002

Ἀαρών

Chuyển ngữ quốc tế: Aarōn

Phiên âm quốc tế: ä-ä-rō’n

Phiên âm Việt: A-rôn

Từ loại: Danh từ riêng, giống đực,  tên người. Phiên âm từ tiếng Hê-bơ-rơ  אַהֲרוֹן H175

Nghĩa:

1. Người mang ánh sáng

2. Tên riêng của người anh ruột của Môi-se. A-rôn là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên trong dòng Lê-vi, và là người đứng đầu của các thầy tế lễ theo dòng Lê-vi

Xuất hiện 5 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Lu-ca 1:5

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:40

Hê-bơ-rơ 5:14; 7:11, 9:4

 

Comments are closed.