508 views

G0080

ἀδελφός

Chuyển ngữ quốc tế: adelphos

Phiên âm quốc tế: ä-del-fo’s

Phiên âm Việt: a-đeo-phót

Từ loại: Danh từ, giống đực

Nghĩa đen: Anh hay em trai cùng cha, hoặc cùng mẹ, hoặc cùng cả cha lẫn mẹ

Nghĩa bóng: Gọi chung anh chị em trong Hội Thánh, với ý nghĩa mọi người cùng được sinh lại bởi một Cha là Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch 2016 và Bản Dịch Ngôi Lời khi danh từ này được dùng để gọi con dân Chúa trong Hội Thánh thì được dịch là “anh chị em cùng Cha”

Nghĩa rộng:

1. Gọi chung anh chị em cùng cha, hoặc cùng mẹ, hoặc cùng cả cha lẫn mẹ

2. Gọi chung những người cùng chung một dân tộc

3. Gọi chung loài người với ý nghĩa mọi người là anh chị em cùng một nguồn gốc

4. Gọi chung những người cùng đức tin, tín ngưỡng, lý tưởng

5. Gọi chung những người cùng một ngành nghề

Xuất hiện 346 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

 

Comments are closed.