487 views

G0611

ἀποκρίνομαι

Chuyển ngữ quốc tế: apokrinomai

Phiên âm quốc tế: ä-po-krē’-no-mī

Phiên âm Việt: a-pa-krí-na-mai

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Đáp lời, trả lời sau khi câu hỏi được nêu lên

2. Tiếp lời: theo sau một câu nói hay một việc làm liền trước đó

Xuất hiện 250 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

 

Comments are closed.