513 views

G1161

δέ

Chuyển ngữ quốc tế: de

Phiên âm quốc tế: de’

Phiên âm Việt: đê

Từ loại: Liên từ

Nghĩa:

Tuỳ văn mạch mà có một trong các nghĩa sau đây: Nhưng, và, hơn nữa, còn, vậy, vì, nên… hoặc là không được dịch.

Xuất hiện 2,870 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.