477 views

G1322

διδαχή

Chuyển ngữ quốc tế: didachē

Phiên âm quốc tế: dē-dä-khā’

Phiên âm Việt: đi-đa-khê

Từ loại: Danh từ, giống cái

Nghĩa:

Giáo lý, lời giảng dạy

Xuất hiện 30 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.