478 views

G1342

δίκαιος

Chuyển ngữ quốc tế: dikaios

Phiên âm quốc tế: dē’-kī-os

Phiên âm Việt: đề-kai-ót

Từ loại: Tính từ

Nghĩa:

  1. Có tính cách chính trực, ngay thẳng.
  2. Có tính cách vô tội.
  3. Có tính cách công chính.

Xuất hiện 81 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.