658 views

G0014

ἀγαθοεργέω

Chuyển ngữ quốc tế: agathoergeō

Phiên âm quốc tế: ä-gä-tho-er-ge’-ō

Phiên âm Việt: a-ga-tho-ê-gheo

Từ loại: Động từ. Ra từ G18 và G2041.

Nghĩa:

1. Làm điều lành. làm điều nhân đức. Làm theo lẽ phải.

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

I Ti-mô-thê 6:18.

 

Comments are closed.