468 views

G1492

εἴδω

Chuyển ngữ quốc tế: eidō

Phiên âm quốc tế: ā’-dō

Phiên âm Việt: ai-đô

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Thấy

2. Nhận thức:

  • Nhờ thấy mà hiểu biết
  • Nhờ cảm nhận bởi các giác quan mà hiểu biết

3. Chú ý; quan sát; xem xét một sự việc

4. Biết một điều gì

5. Biết một người nào

Xuất hiện 666 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.