609 views

G0015

ἀγαθοποιέω

Chuyển ngữ quốc tế: agathopoieō

Phiên âm quốc tế: ä-gä-tho-poi-e’-ō

Phiên âm Việt: a-ga-tho-poi-ế-ô

Từ loại: Động từ. Ra từ G17.

Nghĩa:

1. Làm lành. Làm điều nhân đức. Làm điều đem lại ích lợi cho người khác.

1a) Là người giúp ích được cho người khác.

1b) Làm ơn cho một người nào.

Xuất hiện 11 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Mác 3:4.

Lu-ca 6:9, 33, 35.

Công Vụ Các Sứ Đồ 14:17.

I Phi-e-rơ 2:15, 20; 3:6, 17.

III Giăng câu 11.

 

Comments are closed.