638 views

G0017

ἀγαθοποιός

Chuyển ngữ quốc tế: agathopoios

Phiên âm quốc tế: ä-gä-tho-poi-o’s

Phiên âm Việt: a-ga-tho-poi-ót

Từ loại: Tính từ. Ra từ chữ gốc G18 và G4160.

Nghĩa:

1. Ngay thẳng trong hành động.

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

I Phi-e-rơ 2:14

Comments are closed.