471 views

G1922

ἐπίγνωσις

Chuyển ngữ quốc tế: epignōsis

Phiên âm quốc tế: e-pē’-gnō-sēs

Phiên âm Việt: ê-pí-nô-xít

Từ loại: Danh từ, giống cái

Nghĩa: Tri thức. Khi dùng trong Tân Ước nói đến sự hiểu biết đến từ Thiên Chúa

Xuất hiện 20 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.