700 views

G0021

ἀγαλλιάω

Chuyển ngữ quốc tế: agalliaō

Phiên âm quốc tế: ä-gäl-lē-ä’-ō

Phiên âm Việt: a-ga-li-á-ồ

Từ loại: Động từ. Ra từ G42.

Nghĩa:

1. Hết sức vui mừng.

Xuất hiện 11 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Ma-thi-ơ 5:12.

Lu-ca 1:47; 10:21.

Giăng 5:35; 8:56.

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:26; 16:34.

I Phi-e-rơ 1:6, 8; 4:13.

Khải Huyền 19:7.

Comments are closed.