663 views

G0022

ἄγαμος

Chuyển ngữ quốc tế: agamos

Phiên âm quốc tế: ä’-gä-mos

Phiên âm Việt: á-ga-mót

Từ loại: Tính từ. Ra từ G1 và G1062.

Nghĩa:

1. Không kết hôn. Độc thân.

Xuất hiện 4 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

I Cô-rinh-tô 7:8, 11, 32, 34.

Comments are closed.