484 views

G2632

κατακρίνω

Chuyển ngữ quốc tế: katakrinō

Phiên âm quốc tế: kä-tä-krē’-nō

Phiên âm Việt: ka-ta-rí-nồ

Từ loại: Động từ

Nghĩa: Định tội; phán tội; tuyên án.

Xuất hiện 19 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.