500 views

G2904

κράτος

Chuyển ngữ quốc tế: kratos

Phiên âm quốc tế: krä’-tos

Phiên âm Việt: ca-tót

Từ loại: Danh từ

Nghĩa:

Sự tể trị, quyền tể trị, đại quyền.

Xuất hiện 12 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.