515 views

G2479

ἰσχύς

Chuyển ngữ quốc tế: ischys

Phiên âm quốc tế: ē-skhü’s

Phiên âm Việt: ếch-hút

Từ loại: Danh từ, giống cái

Nghĩa: Sức mạnh; sự mạnh mẽ; mãnh lực; dũng lực

Xuất hiện 11 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Mác 12:30, 33

Lu-ca 10:27

Ê-phê-sô 1:19; 6:10

II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9

I Phi-e-rơ 4:11

II Phi-e-rơ 2:11

Khải Huyền 5:12; 7:12; 18:2

Comments are closed.