483 views

G3004

λέγω

Chuyển ngữ quốc tế: legō

Phiên âm quốc tế: le’-gō

Phiên âm Việt: lé-gồ

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Nói cho người khác hiểu một điều gì; nói để dạy

2. Nói để truyền lệnh; nói để góp ý; nói để hướng dẫn; nói để khích lệ

3. Gọi tên, đặt tên

Xuất hiện 1343 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.