742 views

G0004

ἀβαρής

Chuyển ngữ quốc tế: abarēs

Phiên âm quốc tế: ä-bä-rā’s

Phiên âm Việt: a-ba-rết

Từ loại: Tính từ

Nghĩa:

1. Không là gánh nặng

2. Không nặng nề

3.Nhẹ, không có trọng lượng đáng kể

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

II Cô-rinh-tô 11:9

Comments are closed.