497 views

G4074

Πέτρος

Chuyển ngữ quốc tế: petros

Phiên âm quốc tế: pe’-tros

Phiên âm Việt: pế-trô

Từ loại: Danh từ, giống đực

Nghĩa:

1. Hòn đá, viên đá

2. Phi-e-rơ: tên riêng của một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ

Xuất hiện 162 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.