496 views

G4112

πλαστός

Chuyển ngữ quốc tế: plastos

Phiên âm quốc tế: plä-sto’s

Phiên âm Việt: la-tót

Từ loại: Tính từ

Nghĩa: Được tạo ra trong sự dối trá.

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

II Phi-e-rơ 2:3

Comments are closed.