442 views

G4253

πρό

Chuyển ngữ quốc tế: pro

Phiên âm quốc tế: pro’

Phiên âm Việt: pro

Từ loại: Giới từ

Nghĩa: Trước

Xuất hiện 49 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.