479 views

G5020

ταρταρόω

Chuyển ngữ quốc tế: tartaroō

Phiên âm quốc tế: tär-tä-ro’-ō

Phiên âm Việt: ta-ta-rá-ồ

Từ loại: Danh từ

Nghĩa: Vực sâu tối tăm trong âm phủ, nơi nhốt các thiên sứ phạm tội thời Cơn Lụt Lớn.

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

II Phi-e-rơ 2:4.

Comments are closed.