441 views

G5429

φρόνιμος

Chuyển ngữ quốc tế: phronimos

Phiên âm quốc tế: fro’-nē-mos

Phiên âm Việt: fro-nê-mót

Từ loại: Tính từ

Nghĩa:

Khôn ngoan; khôn khéo

Xuất hiện 14 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.