1,208 views

G5572

ψευδοδιδάσκαλος

Chuyển ngữ quốc tế: pseudodidaskalos

Phiên âm quốc tế: psyü-do-dē-dä’-skä-los

Phiên âm Việt: su-đa-đê-đát-ka-lót

Từ loại: Danh từ, giống đực

Nghĩa: Giáo sư giả. Trong Tân Ước có nghĩa là người nhân danh Chúa rao giảng những giáo lý không đúng hoặc không có trong Thánh Kinh.

Đây là một danh từ kép, do ghép hai chữ “giả dối” G5571 và “giáo sư” G1320 với nhau; và chỉ xuất hiện một lần trong II Phi-e-rơ 2:1.

Xuất hiện 1 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

II Phi-e-rơ 2:1 “Nhưng trong dân chúng cũng đã có những tiên tri giả, và ngay cả trong các anh chị em cũng sẽ có những giáo sư giả, là những kẻ sẽ đem vào những tà giáo đáng diệt, đến nỗi chối bỏ Chúa đã chuộc họ, tự đem cho họ sự hủy diệt thình lình.”

Comments are closed.