547 views

G5578

ψευδοπροφήτης

Chuyển ngữ quốc tế: pseudoprophētēs

Phiên âm quốc tế: psyü-do-pro-fā’-tās

Phiên âm Việt: su-đa-pro-phế-tết

Từ loại: Danh từ, giống đực

Nghĩa: Tiên tri giả: Người nhân danh Chúa để nói những lời giả làm Lời Chúa.

Danh từ này là một danh từ kép, do ghép hai chữ “giả dối” G5571 và “tiên tri” G4396 với nhau.

Xuất hiện 11 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.