519 views

G0746

ἀρχή

Chuyển ngữ quốc tế: archē

Phiên âm quốc tế: är-khā’

Phiên âm Việt: a-khê

Từ loại: Danh từ

Nghĩa:

I. Ban đầu, nguyên thỉ; nguồn gốc.

II. Lãnh tụ; người đứng đầu.

III. Điểm cùng tận của một vật.

IV. Chức quyền, địa vị cao nhất.

Xuất hiện 58 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.