G0611

497 views

ἀποκρίνομαι Chuyển ngữ quốc tế: apokrinomai Phiên âm quốc tế: ä-po-krē’-no-mī Phiên âm Việt: a-pa-krí-na-mai Từ loại: Động từ Nghĩa: 1. Đáp lời, trả lời sau khi câu hỏi được nêu lên 2. Tiếp lời: theo sau một câu nói hay … Continue reading

_______________________________________________________________