G0002

689 views

Ἀαρών Chuyển ngữ quốc tế: Aarōn Phiên âm quốc tế: ä-ä-rō’n Phiên âm Việt: A-rôn Từ loại: Danh từ riêng, giống đực,  tên người. Phiên âm từ tiếng Hê-bơ-rơ  אַהֲרוֹן H175 Nghĩa: 1. Người mang ánh sáng 2. Tên riêng của người anh ruột … Continue reading

_______________________________________________________________