G0703

541 views

ἀρετή Chuyển ngữ quốc tế: aretē Phiên âm quốc tế: ä-re-tā’ Phiên âm Việt: a-rê-tê Từ loại: Danh từ, giống cái Nghĩa: Sự trọn lành: Từ ý nghĩ, cảm xúc, cho đến hành động đều đúng theo tiêu chuẩn của Thiên … Continue reading

_______________________________________________________________