G1322

486 views

διδαχή Chuyển ngữ quốc tế: didachē Phiên âm quốc tế: dē-dä-khā’ Phiên âm Việt: đi-đa-khê Từ loại: Danh từ, giống cái Nghĩa: Giáo lý, lời giảng dạy Xuất hiện 30 lần trong Thánh Kinh Tân Ước: … Continue reading

_______________________________________________________________