G1411

655 views

ἄλφα Chuyển ngữ quốc tế: dynamis Phiên âm quốc tế: dü’-nä-mēs Phiên âm Việt: đu-na-mít Từ loại: Danh từ Nghĩa: I. Sức mạnh vốn có; năng lực tự nhiên; khả năng; tiềm năng; năng lực; nội lực 1. Sức được phát … Continue reading

_______________________________________________________________