G1492

479 views

εἴδω Chuyển ngữ quốc tế: eidō Phiên âm quốc tế: ā’-dō Phiên âm Việt: ai-đô Từ loại: Động từ Nghĩa: 1. Thấy 2. Nhận thức: Nhờ thấy mà hiểu biết Nhờ cảm nhận bởi các giác quan mà hiểu biết 3. … Continue reading

_______________________________________________________________