G4747

491 views

στοιχεῖον Chuyển ngữ quốc tế: stoicheion Phiên âm quốc tế: stoi-khā’-on Phiên âm Việt: stoi-khá-on Từ loại: Danh từ trung tính Nghĩa: 1. Nguyên tắc hoặc nguyên lý cơ bản 2. Thể vật chất cơ bản; nguyên tố tạo nên các … Continue reading

_______________________________________________________________