G5572

1,218 views

ψευδοδιδάσκαλος Chuyển ngữ quốc tế: pseudodidaskalos Phiên âm quốc tế: psyü-do-dē-dä’-skä-los Phiên âm Việt: su-đa-đê-đát-ka-lót Từ loại: Danh từ, giống đực Nghĩa: Giáo sư giả. Trong Tân Ước có nghĩa là người nhân danh Chúa rao giảng những giáo lý không … Continue reading

_______________________________________________________________